Vi har haft ett projekt med en deltidsanställd projektledare som har fungerat så bra. Kan vi söka stöd till att ha kvar henne som anställd och därmed få in detta i ordinarie verksamhet?

Rent allmänt är det viktigt att redan tidigt i ett projekt planera på dess fortsättning, och eventuella fortsättning in i ordinarie verksamhet.

De medel EU ställer till förfogande gäller nästan uteslutande projekt, därför är möjligheterna till stöd mycket begränsade när projektet ska in i ordinarie verksamhet. EU stöttar dessutom idag inom detta område endast större projekt.

Möjligheter till kommunalt stöd till vissa projekt kan vara en möjlighet, liksom länsstyrelsens olika riktade statliga bidrag. Välj din region på Länsstyrelsens gemensamma webbplats.

 

Vi hade för många år sedan ett Mål 3-projekt med kompetensutveckling för personalen. Kan vi göra något liknande igen?

Mål 3-projekten var tillgängliga fram till 2007. Därefter har den här typen av finansiering för mindre projekt helt försvunnit. Inom Europeiska socialfondens nuvarande programperiod, 2014-2020, krävs samlingsprojekt med flera partners och projekten ska tydligt visa resultat i form av sysselsättning. På ESF-rådets webbplats finns mera information om att söka stöd inom Socialfonden. Till skillnad från förra finansieringsperioden har man ett antal utlysningsperioder under varje år för bl.a. att alla ansökningar konkurrerar på lika villkor. Villkoren för ansökningsomgången beskrivs i en utlysningstext. Här anges till exempel vad projekten ska handla om och vilka som kan söka.

Ansökningsomgångarna är i huvudsak regionala, men det finns även interregionala och nationella ansökningsomgångar. Under respektive regionsida finns information om kommande ansökningsomgångar.

 

Några ur personalen skulle vilja göra en studieresa till en annan församling ute i Europa för att kompetensutveckla sig. Går det att få ekonomiskt stöd till det?

Inom Erasmus+, som är EU:s stora utbildningsprogram finns möjligheter att förkovra sig i sitt yrke eller som företrädare för vuxnas lärande.

Programmet Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande vänder sig till personer som i sitt yrkesutövande leder eller lär andra vuxna och finns möjlighet att göra studieresor för personalen för detta ändamål. Organisationen måste först skriva ner en europeisk utvecklingsplan för att påvisa vilken kompetensutveckling som behövs för personalen – enskilda individer eller samlade under vissa kategorier. Med den som grund, ansöks sedan om stöd för resor och uppehälle samt i förekommande fall för kursavgifter.

Programmet handläggs av en myndighet vid namn UHR, Universitet- och högskolerådet, men alla EU-program finns på en separat webbplats.

Information om Erasmus+ mobilitet för vuxnas lärande.