Vi har en gammal prästgård och skulle vilja göra ett vandrarhem/ett Bed-and-breakfastställe/ett pilgrimscenter av den. Stöttar EU sådana projekt?

Genom ett Leader-program kan man få stöd för småskaliga projekt med flera aktörer. Jordbruksverket förvaltar dessa pengar och en del av landsbygdsprogrammets projektstöd fördelas genom Leader. De projekt som får stöd är de som bäst bidrar till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin. Ett projekt inom Leader ska alltid vara till nytta för flera.

Företag och organisationer kan söka stöd genom Leader , men resultatet av projektet ska vara till nytta för flera än företaget/ organisationen själv. Flera företag/organisationer kan också bilda ett nätverk tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för branschen eller för näringen i området.
Chanserna att få stöd kan öka vid samarbete med andra. I de olika Leader-områdena kan det finnas ytterligare krav på vilka som får söka stöd.  Läs mer om Leader-programmet >>

Vår kyrka/vår kyrkorgel behöver renoveras. Kan man söka stöd hos EU?

I allra flesta fall är det mycket svårt – t o m omöjligt att få stöd från EU för renoveringen av kyrka eller orgel. Om det finns ytterst viktiga och sällsynta kulturvärden kan det finnas en liten möjlighet. Dock inte från EU utan man får vända sig till nationella myndigheter och organisationer.

Den kyrkoantikvariska ersättningen är statens ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska bevaras och göras tillgängliga för alla. Kyrkostyrelsen fördelar beslutsramar efter stiftsstyrelsernas ansökningar och länsstyrelsernas och Riksantikvarieämbetets yttranden över antikvariska kostnader och behov av ersättning.   Till grund för stiftsstyrelsernas ansökningar om beslutsramar ligger församlingarnas och samfälligheternas ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning, men man tar inte primärt hänsyn till församlingens ekonomi – även en församling med god ekonomi kan söka. Under 2014 kommer 625 milj kr att fördelas om riksdagen antar budgeten under hösten. I budgetpropositionen för 2010 slogs det fast att den kyrkoantikvariska ersättningen ska vara 460 miljoner kronor om året fram till 2014. De extra pengar som anslås kommer från överblivna medel från tidigare år.

För att få mer information om hur du ansöker om kyrkoantikvarisk ersättning vänder man sig till kyrkans stift eller länsstyrelsen i det aktuella länet. Mer information finns även på Riksantikvarieämbetet >>

I informationspärmen ”Kyrkoantikvarisk ersättning Vård- och underhållsplanering  – Information till församlingar och samfälligheter om vård av kyrkliga kulturminnen” finns information om regelverk, vårdplanering mm i anslutning till den kyrkoantikvariska ersättningen. Även kontaktpersoner i stiftet i dessa frågor finns angivna. Denna information finns också på Svenska kyrkans webbplats >>