Vi har hört talas om detta med social ekonomi, men behöver lära oss mer. Var finner vi information?

Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft”.

Man kan säga att den sociala ekonomin ligger mellan den offentliga sektorn och det privata företagandet. Som grundläggande faktorer i den sociala ekonomin brukar den lokala förankring, den innovativa karaktären och de engagerade människorna lyftas fram. Den nuvarande regeringen framhåller och stöder den sociala ekonomin på en rad sätt, inte minst i satsningar som skapar alternativ till kommunala verksamheter.

Sedan år 2000 är också Svenska kyrkan liksom övriga kyrkor en del av den sociala ekonomin.

Det finns flera böcker i ämnet, t ex den relativt nya ”Det mänskliga företagandet” av Elisabeth Mattsson. En äldre bok vid namn ”Gemensamt hushåll” är utgiven av Svenska kyrkan och handlar specifikt om Svenska kyrkans roll i den sociala ekonomin. Vi på Ekumeniska EU-kontoret kan hjälpa till med att hålla seminarier med matnyttig information och koppla det praktisk rådgivning om samverkan med samhället och möjligheter till EU-stöd.

Den sociala ekonomin kallas för övrigt även civilsamhället eller ideella sektorn i vissa sammanhang.

Det finns mycket att läsa på internet och en bra sida att börja med är Sofisam, om arbetsintegrerande socialt företagande.

Vi vill utveckla våra sociala åtaganden genom att bygga upp ett äldreboende/en förskola el dyl. Finns det ekonomiskt stöd att få från EU för ett sådant socialt projekt?

Först och främst bör den aktuella kommunens planer inom äldreomsorg respektive förskola utredas. Kommunernas inställning till olika organisationers insatser på respektive område varierar starkt. Mycket händer för närvarande, inte minst utformandet av överenskommelser på olika plan mellan stat, regioner/landsting, kommuner och idéburna organisationer. Det är fullt möjligt att erbjuda tjänster till kommunen när de ska upphandla den här typen av verksamhet (enligt LOV, lagen om offentlig upphandling och LOU, Lagen om valfrihet)

För den kompetensutveckling som krävs kan i vissa fall ersättningar utgå ur Europeiska Socialfonden >>

Beroende på var i Sverige som projektet ska genomföras, kan också Regionalfondsprogrammen bli aktuella.