Vi har många invandrare i vår församling och skulle vilja engagera oss i integrationsprocessen för dem genom att t ex starta ett café eller någon annan slags mötesplats. Är detta något som EU stöttar?

Ett projekt med större omfattning som verkligen tar sig an integrationsprocessen kan platsa i AMIF, Asyl- migrations- och integrationsfonden. En av delarna i programmet har som syfte att förbättra mottagandet och integrationen av medborgare från länder utanför EU. Det krävs dock samverkan med samhällets aktörer och målgruppen måste själv vara aktiv i projektet på något sätt. Har man aldrig arbetat i projektform förr, är det inte lämpligt att börja med ett projekt inom AMIF.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats, Fondenheten.
Däremot finns det nationella medel som är mindre komplicerade att söka. Inom MUCF finns olika former av statsbidrag, t ex demokratifrämjande, mot diskriminering samt mot rasism och intolerans. Möjligtvis skulle en idé av detta slag passa här. Ett projekt som kan få bidrag här ska helst vara en samverkan mellan olika aktörer och främja erfarenhetsspridning och kunskapsbygge. Läs mer om bidrag på MUCF:s webbplats
Om projektet kan vinklas till att i huvudsak vända sig till barn/-ungdomar, finns möjligheter inom många olika nationella stiftelser och fonder, t ex Arvsfonden.

Man kan också söka på t.ex. ordet ”integration” i Länsstyrelsens stiftelsedatabas som täcker alla svenska fonder och stiftelser, så får man fram ett antal möjligheter. Länk till stiftelsedatabasen.