Fund for European Aid to the Most Deprived
FEADlogo

FEAD är en ny fond under programperioden 2014-2020. Precis som Socialfonden är den en del av Europa 2020-strategin i syfte att minska fattigdom och social utslagning med 20 miljoner individer.  EU-budgeten för FEAD i Sverige är cirka 7,9 miljoner euro och med svensk medfinansiering hamnar fonden på cirka 10 miljoner kronor per år 2014-2020.

Utgångspunkten i det svenska programmet är insatser för personer som inte har möjlighet eller rättighet att få stöd från kommuner eller Migrationsverket. Det är personer som inte täcks av socialtjänstlagen och oftast handlar det om EU- eller EES-medborgare som kommer till Sverige och stannar en kortare tid för att återvända till sina hemländer. Oftast kommer de tillbaka för att återvända igen.

Det är viktigt att förutsättningarna för dessa individers sociala delaktighet kan förstärkas. FEAD ska genom sina projekt nå minst 700 unika personer.

Tillgänglighetsperspektivet är lika viktigt. Målgruppen är dessutom spridd över landet, även om de främst förekommer i storstadsregioner. Målgruppens sammansättning kan också variera. På senare tid har antalet kvinnor, främst yngre men även äldre, ökat.

De typer av insatser som fonden ser som viktiga är:

  • Samhällsorientering
  • Hälsofrämjande

Hösten 2018 och/eller våren 2019 beräknas nästa utlysningsomgång för FEAD, vars första ansökningsomgång ägde rum våren 2015.

Läs mer på ESF-rådets webbplats >>

Lista över de fem beviljade projekten från första ansökningsomgången >>