Ekumeniska EU-kontoret växte fram 1999 under namnet Kyrkornas EU-kontor. Syftet var att samla kunskap om och följa utvecklingen i EU med fokus på frågor som ligger nära kyrkor och samfund samt organisationer som vilar på kristen värdegrund.

EU-kontoret är därmed en gemensam resurs för dessa när det gäller att

* Informera om aktuella frågor och beslut på såväl nationell som EU-nivå inom relevanta områden, till exempel social ekonomi, kyrkornas roll och utvidgningen av EU

* bevaka möjligheter till projekt- och verksamhetsmedel från bidragsgivare som EU och nationella myndigheter och fonder/stiftelser

* inspirera och bidra till att anslutna organisationer utvecklar sin verksamhet inom t.ex. social ekonomi och internationellt samarbete.

* inspirera och bidra till kompetensutveckling på såväl organisations- som individnivå

* stödja och handleda i arbetet med att söka projektmedel

* påverka EU-kommissionens utformande av bidragsprogram utifrån anslutna organisationers intressen och behov

 Sedan 2013 är EU-kontoret ett av EU-Kommissionens Europa Direkt kontor och har därför som särskilt uppdrag att:

* svara på vår sektors frågor om EU
* sprida information om EU:s politikområden, anpassad för vår målgrupp
* främja debatten om EU-frågor