Europa2020

Europa 2020-strategin ska leda hela EU till en smart och hållbar tillväxt för alla. Strategin omfattar fem kvantitativa mål för hela unionen och dessa anpassas sedan till varje medlemsland unika nationella kontext. Målen skrivs in i ett nationellt reformprogram (länk till Sveriges nationella reformprogram 2015).

De fem målen som ska vara uppnådda år 2020:

  1. Sysselsättning. 75% av 20-64-åringar ska ha ett arbete.
  2. Utbildning. Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10%. Minst 40% av 30-34-åringar ska ha minst 2 års eftergymnasial utbildning.
  3. Forskning och utveckling. 3% av EU:s BNP ska investeras  i FoU.
  4. Klimat- och energimål. 20% mindre utsläpp av växthusgaser (ev 30%), 20% av energin från förnybara energikällor, 20% ökad energieffektivitet.
  5. Ökad social delaktighet och minskad fattigdom. Antalet människor som lever i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Läs mer om Europa 2020-strategin, ”Europe 2020 in a nutshell” och om de kvantitativa målen, både för EU som helhet och per medlemsland.


Dessutom har EU-kommissionen presenterat ett nytt arbetsprogram för 2016, men vad innebär det?

I arbetsprogrammet har EU-kommissionen samlat de förslag till nya EU-lagar och regler som de planerar att lägga fram under 2016. Det är totalt 23 nya förslag och ett trettiotal åtgärder för att förbättra EU-lagar som redan finns.

Läs mer om vilka förslag och vilka arbetsområden som kommissionen valt att fördjupa sig inom år 2016:
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Sa-styrs-EU/Vad-vill-EU-kommissionen-gora-2016/