Stadgar för Ekumeniska EU-kontoret

Gällande från 1 juli 2013

§1 Organisation
Ekumeniska EU-kontoret är en ideell förening på ekumenisk grund.

§2 Huvudmän
Huvudmän för Ekumeniska EU-kontoret är Hela Människan och Sveriges kristna råd, SKR.

§3 Medlemmar
Huvudmännen är medlemmar i Ekumeniska EU-kontoret. Kyrkor och samfund samt organisationer
som vilar på en kristen värdegrund kan ansöka om medlemskap hos Ekumeniska EU-kontoret.

§4 Ändamål
Ekumeniska EU-kontoret skall, till medlemmar och ansluta organisationer, vara en förmedlare av
information, erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och support inom för organisationerna aktuella
områden inom EU.

§5 Uppdrag
Ekumeniska EU-kontorets uppdrag är att, för huvudmännen och anslutna organisationers räkning:

• Informera om beslut och förändringar på nationell nivå och EU-nivå inom relevanta områden
• Inspirera och bidra till verksamhetsutveckling inom t.ex. social ekonomi och internationellt
samarbete
• Inspirera och bidra till kompetensutveckling på såväl organisations- som individnivå
• Stödja och handleda i arbetet med att söka projektmedel
• Påverka EU-kommissionens utformande av bidragsprogram


§6 Anslutningsavtal

Ekumeniska EU-kontoret kan teckna anslutningsavtal med kyrkor, samfund och organisationer efter
ansökan.

§7 Beslutande organ
Mom. 1: Ekumeniska EU-kontorets högsta beslutande organ är årsstämman, vilket äger rum vartannat
år med ett intervall på 22-25 månader. Varje medlem har rätt att skicka ett ombud. Anslutna
organisationer har rätt att delta utan rösträtt. Kallelse till årsstämman ska utgå två månader i förväg
samt publiceras på Ekumeniska EU-kontorets webbplats. Handlingar ska utsändas minst 14 dagar i
förväg.
Mom. 2: Extra årsstämma kan inkallas på begäran av huvudmännen, Ekumeniska EU-kontorets
styrelse eller om ¾ av medlemmarna så begär.
Mom. 3: Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Beslut med anledning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
2. Beslut med anledning av revisorernas berättelse
3. Beslut angående ansvarsfrihet för Ekumeniska EU-kontorets styrelse
4. Beslut om verksamhets- och medlemsstrategi för kommande period
5. Beslut om rambudget för nästkommande period
6. Fastställande av antal styrelseledamöter
7. Val av ordförande och styrelseledamöter
8. Val av två revisorer och två ersättare
9. Bekräftelse av huvudmännens förslag till valberedning

§8 Styrelse
Mom. 1: Styrelsen för Ekumeniska EU-kontoret har sitt säte i Stockholm. Den består av ordförande
jämte 4 till 6 ledamöter valda på 2 år.
Mom. 2: Ordförande och ledamöter väljs av årsstämman. Val till styrelsen bereds av valberedningen
efter inhämtande av förslag från huvudmän och medlemmar.
I styrelsen skall de två huvudmännen representeras av minst en ledamot vardera.
Mom. 3: För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Mom. 4: Styrelsen sammanträder enligt av styrelsen fastställd sammanträdesplan, på ordförandes
kallelse eller när minst hälften av ledamöterna så begär.
Mom. 5: Ekumeniska EU-kontorets verksamhetschef är föredragande i styrelsen.

§9 Styrelsens uppgifter
Ekumeniska EU-kontorets styrelse skall:
1. Leda verksamheten och utforma verksamhets- och medlemsstrategi i enlighet med
huvudmännens gemensamma intention och medlemmarnas uppdrag.
2. Framlägga verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse till årsstämman
3. Ansvara för Ekumeniska EU-kontoret, dess ekonomi och personal och därvid
− Fastställa organisationsplan
− Anställa verksamhetschef
− Fastställa ansvarsområden för personalen, samt
− Fastställa delegationsordning för ekonomiärenden
4. Besluta i frågor om medlemskap och anslutningsavtal
5. Ansvara för Ekumeniska EU-kontorets arkiv

§10 Verksamhets och förvaltningsår
Mom. 1: Verksamhets- och förvaltningsår är kalenderår.
Mom. 2: Räkenskaperna och styrelsens förvaltning granskas av två av årsstämman utsedda revisorer,
av vilka minst en skall vara auktoriserad.

§11 Stadgar
Beslut om stadgeändring fattas genom beslut vid Ekumeniska EU-kontorets årsstämma med
trefjärdedelsmajoritet och bekräftas därefter av huvudmännens styrelser.

§12 Upplösning
Mom. 1: Beslut om Ekumeniska EU-kontorets upplösning fattas genom likalydande beslut i
huvudmännens styrelser.
Mom. 2: I händelse av upplösning skall organisationens tillgångar – sedan alla skulder och
förbindelser reglerats – fördelas mellan huvudmännen, för verksamhet inom Ekumeniska EUkontorets
uppdragsområde.