Frukostsamtal i morgonsoffa kring EU och olika aktuella ämnen
Bild huvud

Under tre morgnar under våren bjöd vi in till samtal med företrädare för EU och för olika organisationer i civilsamhället samt till en stärkande morgonsmoothie. Arrangemangen kallades EU Shake, eftersom vi hade ett EU-perspektiv på frågorna. Deltagarna har alltid en viktig roll och kan både ställa frågor och komma med inlägg.

 

 

Genomförda arrangemang:

22 februari – Tema våldsbejakande extremism

Vikten av förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism kan inte nog betonas. Civila samhällets betydelse framhävs ofta som viktig tack vare sin trovärdighet och närhet till målgrupperna. Men hur ser situationen ut idag på olika nivåer – lokalt, nationellt och inte minst på EU-nivå? Finns det samarbete på EU-nivå med det civila samhället genom internationella nätverk? Vilken effekt har t.ex. islamofobi och rasism på det förebyggande arbetet? Har värdegrundsfrågan om våld i olika sammanhang hamnat i skymundan?

Om detta samtalade Johan Wullt, kommunikationschef på EU-kommissionens svenska representation, Anton Alsander från Forum, redaktör för civilsamhällets handbok mot våldsbejakande extremism och Örjan Wallin, ur referensgruppen till Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

 

23 mars – Tema EU:s bistånd och utvecklingssamarbete

EU är, tillsammans med sina medlemsländer, världens största biståndsgivare men endast fem länder når upp till det överenskomna målet på 0,7 % av BNI. Är det realistiskt att alla EU-länder kommer dit? Och vad exakt gör EU och hur fördelas bidragen? Gör EU rätt insatser eller finns det konkreta förbättringsmöjligheter? Kan svenska ideella aktörer, inte minst kyrkan, påverka biståndspolitiken?

Om detta samtalade Annika Korzinek, chef för avdelningen för politisk rapportering på EU-kommissionen; Jessica Poh-Janrell, policysamordnare på Concord Sverige samt Gunnel Axelsson Nycander, policychef för Svenska kyrkans Internationella arbete. Samtalet involverar dock även i högsta grad deltagarna!

 

20 april – Tema utsatta minoriteter

Minoriteterna i världen råkar ofta ut för diskriminering, förföljelse och till och med dödligt våld. Det finns många olika grupper som kan kallas minoriteter, men vi har valt att fokusera på två – romer och kristna. Exempel på hur de far illa finns både i Sverige, i andra EU-länder och globalt. Kristna i Mellanöstern har det särskilt svårt precis som romerna i Rumänien och Bulgarien. Vilka insatser gör EU och hur fungerar dessa? Gör EU rätt insatser eller finns det konkreta förbättringsmöjligheter? Hur kan svenska ideella aktörer, inte minst kyrkan, bidra till att synliggöra eller begränsa minoriteternas utsatthet?

Om detta samtalade Johan Wullt, kommunikationschef på EU-kommissionens svenska representation; Peter Paulsson, generalsekreterare på Open Doors samt Rosita Grönfors,  ordförande i Internationellt romsk och resande kvinnoforum. Samtalet involverar dock även i högsta grad deltagarna!

Samarrangemang mellan Europa Direkt Ekumeniska EU-kontoret,  Sensus studieförbund och Svenska Europarörelsen.

Europe direct plus EU flagga            EuroparörelsenSensus